söndag 5 november 2023

Är alla chefer verkligen intresserade av ledarskap?

Ledarskap är ett ämne som ständigt är på tapeten och diskuterat i många olika sammanhang. Men hur många chefer är egentligen genuint intresserade av att utveckla sitt ledarskap och lära sig mer om vad som fungerar och inte fungerar i olika situationer? 

Finns det en risk att ledarskapslitteraturen blir en slags nischad genre som bara läses av dem som redan är engagerade i frågan, medan andra chefer inte tar sig tid eller har lust att fördjupa sig i ämnet? Och vad innebär det för verksamheterna som leds av dessa chefer?

En möjlig förklaring till varför inte alla chefer är lika intresserade av ledarskap är att de kanske har olika motiv för att bli chefer. Vissa vill kanske ha mer makt, inflytande eller status, medan andra drivs av en passion för sitt arbetsområde eller en vilja att göra skillnad. Det kan också vara så att vissa chefer har en mer naturlig fallenhet för ledarskap, medan andra behöver mer stöd och utbildning för att bli bra ledare. Oavsett vilket, så är det viktigt att chefer inser att ledarskap inte är något statiskt eller givet, utan något som kräver kontinuerlig reflektion, feedback och utveckling.

En annan aspekt som kan påverka chefers intresse för ledarskap är hur de ser på sina medarbetare och andra roller i organisationen. Är de öppna för att lyssna på andras perspektiv, idéer och behov, eller ser de sig själva som den som vet vad som är bäst? Är de beredda att delegera ansvar och ge utrymme för självständighet, eller vill de ha kontroll över allt som händer? Är de intresserade av att skapa en god arbetsmiljö och en stark kultur, eller fokuserar de bara på resultat och prestation?

Området självledarskap har på senare år blivit mer i fokus, men som kanske få jobbar med metodiskt och långsiktigt som en del av en verksamhetskultur eller som mäts på olika sätt. Självledarskap Kan handla om att ha en tydlig vision för sig själv, sina mål och sin utveckling, samt att kunna planera, organisera och genomföra sina uppgifter på ett effektivt och ansvarsfullt sätt. Självledarskap är inte bara något som chefer och ledare bör ägna sig åt, utan som är en förutsättning för att utvecklas och få perspektiv på sitt eget agerande. Att investera i självledarskap kan vara jobbigt i sig, men ökar ofta motivation, självkänsla och prestation och bidrar definitivt till ett bättre samarbete och en högre kvalitet i arbetet.

Ledarskap är ett intressant och viktigt ämne, men inte alla chefer är verkligen intresserade av det. Det kan bero på olika faktorer, såsom motiv, drivkrafter och sin syn på andra. Intresse eller ointresse, så ger det konsekvenser för hur verksamheterna fungerar och utvecklas. 

Det minsta man kan förvänta sig är att chefer tar sitt ledarskap på allvar och söker efter nya kunskaper och insikter. Men det är också viktigt att alla i en organisation inte bara får möjlighet att utveckla sitt självledarskap, utan kanske också att det ska ingå som en av del när man mäter prestation.

Utan insikt om vad du gör och hur det påverkar andra blir det svårt att skapa resultat. För det krävs att utveckla förmågan självledarskap.

Oavsett intresse för ledarskap eller inte, vill alla kunna visa att de bidrar. Oavsett vad det är för resultat vi mäter.


Inga kommentarer: